Χρηματοδότηση

MINECO/FEDER FFI2015-63703-P, “DIALOMYR. Dialogyca: Transmisión textual y hermenéutica del diálogo hispánico”. Co-IP’s: Dras. Ana Vian Herrero y Mercedes Fernández Valladares. 2016-2018. Centro ejecutor: Instituto Universitario Menéndez Pidal (UCM). Investigadores participantes: 15.

logo-mineco

MINECO FFI2015-71390-REDT, “Voces y silencios: discursos culturales en la Edad Moderna” [Proyecto de investigación de red temática, programa “Redes de excelencia” 2013-2016]. IP: Pedro Ruiz Pérez (UCO). 2016 y 2017. Equipo miembro de la red como FFI2012-33903 y FFI2015-63703-P. Coord. por Dialogyca: Consolación Baranda.

logo-mineco

MINECO FFI2012-33903: “IDEAPROMYR. Απογραφή, Περιγραφή, Κριτική Έκδοση και Ανάλυση κειμένων της τελευταίας Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής Ισπανικής πρόζας. Γραμμή: Διάλογοι (Φάση 3)”.  IP: Dra. Ana Vian Herrero. 2013-2015 (prorrogado a junio 2016). Κέντρο εκτέλεσης: Instituto Universitario Menéndez Pidal (UCM). Συμμετέχοντες ερευνητές: 15.

logo-mineco

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), programa “Hochschuldialog mit Südeuropa” /Dialogue with institutions of Higher Education in Southern Europe, 2013-2014, Referat 312 – Iberische Halbinsel. (Ref. 57054005). IP: Dr. Roger Friedlein. Centro ejecutor: Romanisches Seminar, Ruhr-Universität Bochum (Alemania), en partenariado con los proyectos españoles FFI2012-33903 (UCM) y FFI2012-37350 (UAB).

daad

MINECO FFI2011-15606-E, “Humanidades Digitales y Letras Hispánicas” [Acción Complementaria, subprograma FILO]. IP: Pedro Ruiz Pérez (UCO). 2013-2015. Red Aracne de seis grupos investigadores. Equipo miembro de la red como FFI2009-08070 y FFI2012-33903. (http://www.red-aracne.es).

logo-mineco

MICINN FFI2011-12620-E  “Seminario internacional sobre Bibliotecas digitales y Bases de datos especializadas para la investigación en Literaturas hispánicas (Bideslite)”[Acción Complementaria, subprograma FILO] IP: Dra. Mercedes Fernández Valladares. Mayo 2011 – mayo 2012. Seminario internacional celebrado el 4 y 5 de julio 2011, Madrid, Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” y Facultad de Filología; publicación de las actas en mayo de 2013 (http://eprints.ucm.es/21207/).

logo-miciin

MICIIN FFI2009-08070: “IDEAPROMYR. Απογραφή, Περιγραφή, Κριτική Έκδοση και Ανάλυση κειμένων της τελευταίας Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής Ισπανικής πρόζας. Γραμμή: Διάλογοι (Φάση 2)”. IP: Dra. Ana Vian Herrero. 2010-2012. Κέντρο εκτέλεσης: Instituto Universitario Menéndez Pidal (UCM). Συμμετέχοντες ερευνητές: 18.

logo-miciin

MEC/MICIIN HUM2006-07936, “IDEAPROMYR. Απογραφή, Περιγραφή, Κριτική Έκδοση και Ανάλυση κειμένων της τελευταίας Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής Ισπανικής πρόζας. Γραμμή: Διάλογοι (Φάση 1)”. IP: Dra. Ana Vian Herrero. 2006-2009. Κέντρο εκτέλεσης: Instituto Universitario Menéndez Pidal (UCM). Συμμετέχοντες ερευνητές:15.

logo-mec

Προκηρύξεις του 2005, 2006 και 2007 με θέμα την “Δημιουργία και σύσταση των ερευνητικών ομάδων” UCM-CAM και προκήρυξη 2008 UCM-BSCH (για τη διετία 2009-2010), και 2014 (2014-2015).

logo-ucmlogo-cam

Επίσης, το ερευνητικό έργο γύρω από τον Ισπανικό Διάλογο έχει τις ρίζες τους σε μια σειρά από Ερευνητικά Προγράμματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με την χρηματοδότηση της CAM και τα Εθνικά Προγράμματα Ε+Α από το έτος 2000-2001.

logo-cam